Startsida

Är AA något för dig?

Att börja i AA

Frågor till ungdomar

Här hittar du oss

Länkar

Att börja i AA 

Vägledning för nybörjare

VAR MED OSS!
Du har just börjat. Om du är sådan som de flesta av oss andra är, kommer du att märka att de förslag som här har framförts kommer att vara till nytta på din väg mot en angenäm och glädjerik nykterhet.
Kom ihåg att du aldrig behöver känna dig ensam om du använder dig av de redskap som AA erbjuder dig.
AA-programmet ger stöd och vägledning åt alla de alkoholister som vill ha hjälp. Vår överlevnad baserar sig också på att föra budskapet vidare till de drickande och lidande alkoholister som ännu behöver hjälp. Vi behöver dig. Var därför med oss i vårt arbete för tillfrisknande!  


AA – ANONYMA ALKOHOLISTER 
är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism. 
Det enda kravet för medlemskap är en önskan att sluta dricka. 
AA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter. Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. AA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag. Vi deltar inte i offentliga debatter och framträder varken som förespråkare för  eller motståndare till något annat.
Vårt främsta syfte är att hålla oss nyktra och hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet.

 

DU BÖRJAR
 Du har fattat ditt beslut. Du har tagit första steget och sagt:  ”Ja, jag är en av dem som är maktlösa inför  alkoholen. Jag har inte längre kontrollen över  mitt liv. Jag kan inte sluta dricka och jag måste få hjälp.” Du har insett att alkoholen är LISTIG, FALSK och STARK, så som det också sägs i boken   ”Anonyma Alkoholister” eller i Stora Boken.

 För att du skall kunna sluta dricka och hålla dig nykter måste du tillämpa några enkla principer i ditt eget liv. Vi ger dig här några förslag för att visa dig vägen mot ett tillfrisknande. 

 

LEV BARA EN DAG I SÄNDER
 AA: s livsstil är ”En dag i sänder”. Vi delar vårt liv i små bitar, som vi vet att vi behärskar. Vi håller oss nyktra en dag i sänder. Det är i dag det gäller! Vi tar bara ett problem åt gången. Vi tar itu med bara en uppgift i taget i vårt jobb. Vi försöker målmedvetet överlåta vårt liv och vår vilja till en Högre Makt, så som vi själva uppfattar den andliga styrkan.
 Då vi lär oss tillämpa AA: s principer i vårt liv, ber vi om hjälp och stöd av andra gruppdeltagare, vår kontaktperson och en Högre Makt, som de flesta av oss tror på och som är grunden till vårt tillfrisknande.  


GÅ PÅ MÖTEN
I Österbotten finns det ett flertal svenskspråkiga grupper.
Du kan gärna deltaga i finskspråkiga möten bara för att lyssna – så långt du förstår. Om du har svårt med finskan behöver du inte tala, eller du kan också tala på svenska , när det blir din taltur.
Du har på så vis möjligheter att gå på möten i Österbotten varje dag. 
AA-möten hittar du i de små fickkorten, som du kan få i AA-gruppen eller av din kontaktperson.
Medverkan , känsla och stämning är viktigare än de språkliga ord som uttalas på mötet.
Så är det bara att gå på så många möten du känner för. Transporter har sällan visat sig vara ett hinder om man verkligen vill. Man får ofta hjälp av varandra då det gäller skjutsar. 

 

SÖK DIG EN EGEN KONTAKTPERSON
En del AA-deltagare säger att de kan klara sig utan   kontakt-  eller stödperson. För de flesta av oss ger ändå en kontaktperson de bästa förutsättningarna till vårt tillfrisknande. I AA brukar vi kalla denna person sponsor. Vi kommenterar i princip inte andra AA-deltagares inlägg på våra möten, dvs. det förekommer ingen diskussion, så en öppen dialog kan du istället föra med din kontaktperson. Det blir då från början en fruktbar växelverkan mellan er båda. Detta ger också den trygghet du behöver.

Även om din kontaktperson inte kommer att kunna lösa dina problem, kan han/hon ändå ge dig råd i vad du kan göra med stöd av AA. Du kan ha fullt förtroende för din kontaktperson.  

 

HEMGRUPPEN
Du kan fritt gå i vilken grupp du vill. Vanligen väljer man en egen grupp där man går regelbundet. Den kan man självfallet byta närhelst man så tycker. Men gå också gärna i andra grupper!  

 

Fri översättning från en publikation av
Varsinais-Suomen AA-tiedotustoimikunta
och anpassad för svenska Österbotten

 

Du når oss på jourtelefon +358(0)45 327 5980 alla dagar kl 8-20.